گالری

کوهنوردی با دانشجویان

کوهنوردی با دانشجویان بعد از دوره

مصاحبه با تجارت نیوز

در طبیعت آهار

پیاده روی

سخنرانی در سازمان مدیریت صنعتی

توچال