دوره تحول را زندگی کنیم

این دوره برای کسانی طراحی شده است که دوره تحول و یا دوره مشابهی را گذرانده باشند. این دوره دو هدف دارد. اول عمیق تر شدن شرکت کنندگان با مباحث تحول و بردن بحث ها در زندگی و دوم کمک به شرکت کنندگان برای مربی گری این دوره. این دوره با مشارکت بیش از سی نفر از قوی ترین افراد در این زمینه شروع شد و تا پایان سال ۹۸ ادامه دارد. زمان این دوره حدود یک سال است.